Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Monitorpolski
Pytanie do wójta
Zielone Mosty Narwii
Wirtualny Obszar Turystyczny
WKU Wyszków
OSP-Gzy
ARMiR
krus
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Porady Prawne
Mapa dojazdu

Ochrona środowiska

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

 

Informujemy, że na terenie Gminy Gzy odbiór nieczystości ciekłych prowadzą następujące firmy:

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU

Sp.z o. o.

09 -100 Płońsk,ul. Mickiewicza 4

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

tel./fax: 23 662-42-78

tel: 23 662-44-60

 

 

 

PPHU OPAL BUD ANETA CHEŁCHOWSKA

Nowy Gołymin 18

06 - 420 Gołymin- Ośrodek

tel: 797-345-626

601-345-626

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ''RENMARK'' S.C.

Renata Kownacka, Marek Dąbrowski

06 - 100 Pułtusk, ul. Ogrodowa 48

tel: 661-400-400

23 692-59-20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Ulotka informacyjna dla mieszkańców Gminy Gzy

 

OD 1 LIPCA 2013 ROKU

ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ NOWY SYSTEM

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna wprowadzanych zmian:

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

 

 1. 1.      Kto od 1 lipca będzie odbierał odpady komunalne?

 

            Odpady komunalne będą odbierane przez firmę wybraną przez gminę w drodze przetargu,
czyli firmę BŁYSK-BIS sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Armii Krajowej 1.

 

 1. 2.      Jaka jest wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów?

 

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów naliczana jest na podstawie liczby zadeklarowanych gospodarstw domowych oraz odpowiedniej stawki opłaty. Ustalone zostały dwie stawki opłaty,
tj. stawka podstawowa, jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował, że nie będzie prowadził segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane, która wynosi 30 zł od jednego gospodarstwa domowego oraz stawka obniżona, jeśli właściciel zadeklarował i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, która wynosi 20 zł od jednego gospodarstwa domowego.

           

 1. 3.      Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

 

            W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której Wójt Gminy określi wysokość przedmiotowej opłaty.

 

 1. 4.      Gdzie i kiedy należy uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych?

 

            Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać raz na kwartał, bez wezwania, w terminie do dnia 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, tj:

 • za okres I kwartału      – do dnia 15 stycznia
 • za okres II kwartału    – do dnia 15 kwietnia
 • za okres III kwartału   – do dnia 15 lipca
 • za okres IV kwartału  – do dnia 15 października

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres trzech miesięcy czyli od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy

48 8232 0005 0200 0912 2002 0001

 

 1. 5.      Co w przypadku jeśli opłata nie zostanie uiszczona we wskazanych terminach?

 

            W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami we wskazanym terminie albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wówczas zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wydanie decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

 1. 6.      Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w ciągu roku?

 

            Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że oszacowane przez nią koszty dotyczące systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych okazały się wyższe od zakładanych, wówczas rada gminy będzie zobligowana do podjęcia uchwały o zmianie stawki opłaty, co będzie wymagało ponownego złożenia deklaracji przez mieszkańców.

 

 1. 7.      Zasady selektywnej zbiórki odpadów i terminy ich odbioru.

 

            Nowy system wprowadza selektywną zbiórkę części odpadów komunalnych bezpośrednio na terenie nieruchomości.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą nielimitowane ilości odpadów.

 

Frakcja sucha i mokra – co wrzucamy?

 

Odpady komunalne zbierane jako frakcja „sucha”, w tym: wszelkie opakowania z papieru
i tektury, tekstylia, metal, butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe, pojemniki
po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, czasopisma, szkła oraz pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji.

Odpady (słoiki, butelki itp.) nie muszą być umyte.

 

Odpady komunalne zbierane jako frakcja „mokra”, w tym: odpady komunalne ulegające biodegradacji, tj. m.in. resztki żywności, resztki po kawie, herbacie, skorupki po jajkach
i orzechach, zużyte ręczniki papierowe, mokry, zabrudzony papier, chusteczki higieniczne, resztki
i obierki z owoców i warzyw, odpady zielone oraz inne odpady biodegradowalne nadające się do kompostowania.

 

 1. 8.      Co w sytuacji, gdy pomimo zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy     nie będą segregować śmieci?

 

            Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy odpady
są gromadzone nieselektywnie. Takie zgłoszenie skutkowało będzie podwyższeniem opłaty
w drodze decyzji administracyjnej z 20 zł na 30 zł od gospodarstwa domowego.

 

 


 

 

ZmianaUstawy

oznakowanie-zwierzat

 


Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 21.01.2011r. Wójt Gminy Gzy informuje wszystkich rolników o niezwłocznym zgłoszeniu się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w celu złożenia oświadczenia podmiotu działającego na rynku pasz o spełnieniu wymogów rozporządzenia NR 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Od 2011 roku w zakres kontroli wzajemnej zgodności Cross Compliance wchodzą pasze. Wszystkie gospodarstwa, które nie dokonały w/w zgłoszenia i nie są zapisane do rejestru przedsiębiorstw paszowych muszą się liczyć z konsekwencjami.

Oświadczenie dostępne w Urzędzie Gminy Gzy lub na stronie internetowej.

Oświadczenie do pobrania

 


 

OGŁOSZENIE

Zakład Usługo Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), uprzejmie informuje, że z uwagi na zmianę stawek podatku od towarów i usług (VAT) z dniem 1 stycznia 2011 roku, na terenie gmin na których prowadzimy działalność obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat wskazane w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uwzględniające przedmiotową zmianę podatku VAT ze stawki 7% VAT nastawkę 8% VAT do dnia dotychczas uchwalonej Uchwałami Rad Gmin taryf. Publikacja taryf obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku nastąpi poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w Urzędach Gmin.

 

 

 

 

DYREKTOR

mgr inż. Jan Stępka

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Do mieszkańców Gminy Gzy

 

Urząd Gminy informuje, że w terminie do 18 lutego 2011 roku można zgłaszać potrzebę zainstalowania platformy pod bocianie gniazda. W zgłoszeniu należy podać ilość potrzebnych platform, numer działki i obręb na której znajduje się bocianie gniazdo oraz dane właściciela działki.

Zgłoszenia przyjmuje p. Ewa Witkowska w pokoju nr 4,

telefon 23 691 31 22 lub 67

e.witkowska@gminagzy.pl

 

 

 

 

 

Do mieszkańców Gminy Gzy

 

Urząd Gminy Gzy informuje, że na terenie Gminy Gzy opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, powstających w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej oraz usługowo-produkcyjnych
i handlowych zajmuje się:

 

· Przedsiębiorstwo Usługowe"RENMARK’’ s.c.

Renata Kownacka, Marek Dąbrowski,
06-100 Pułtusk, ul. Ogrodowa 48
tel. kom. 0 661 400 400, 0 607 365 441, 0 605 309 447,

tel. fax.23 692 59 20, www.renmark.net, e-mail: renmark@wp.pl

 

 

Natomiast na odbiór i wywóz nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości
zezwolenia posiadają:

· Błysk-bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. 29 717 35 34, fax. 29 717 22 34, e-mail: biuro@blysk-bis.pl

· Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk
tel.
23 692 52 51, 23 692 52 52, fax. 23 692 27 22,

www.ppuk.com.pl, e-mail: kontakt@ppuk.pl

· MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

tel. 29 769 18 00,

www.mpk.net.pl, e-mail: biuro@mpk.net.pl

Na terenie Gminy Gzy nieodpłatnym odbiorem i utylizacją padłych zwierząt zajmuje się:

· Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z o.o.,
Florianów 24, 99-311 Bedlno

tel.: 24 282 16 53, 56 683 25 62, kom.: 662 041 241,

www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl

 

 

 

 


 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone
przez zwierzęta łowne.

 

Uprzejmie informuję, że odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy zbiory płodów rolnych zakończono w terminach określonych
w załączniku do Uchwały Nr 142/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995r.Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005r.,
Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały – odszkodowanie nie przysługuje.

 

 


Uprzejmie informuję, że w okresie 1 czerwca do 30 września każdego roku wykonywane są przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa prace terenowe związane z programem monitoringu lasów w Polsce. Prace realizowane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8x8 km. W związku z powyższym proszę właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom lub osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonanie obserwacji.
Punkt zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektronicznego i elektycznegoZbórkę prowadzi: EKOTECHNIKASzyszki Włościańskie 39, 06-126 GzyTel. 023 691 52 70Odbiór i utilizacja martwych zwierząt hetman

 

 

adm.
licznik odwiedzin : 0111732
Gmina Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: 023 691 31 22 , fax: 023 691 31 67, email: uggzy@wp.pl, http://www.gminagzy.pl
NIP: 568-15-45-506
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI