Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Monitorpolski
Ceidg
Wirtualny Obszar Turystyczny
WKU Wyszków
OSP-Gzy
ARMiR
krus
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Porady Prawne
Zielone Mosty Narwii
Pytanie do wójta
Mapa dojazdu

Ochrona środowiska

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

 

Informujemy, że na terenie Gminy Gzy odbiór nieczystości ciekłych prowadzą następujące firmy:

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU

Sp.z o. o.

09 -100 Płońsk,ul. Mickiewicza 4

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

tel./fax: 23 662-42-78

tel: 23 662-44-60

 

 

 

PPHU OPAL BUD ANETA CHEŁCHOWSKA

Nowy Gołymin 18

06 - 420 Gołymin- Ośrodek

tel: 797-345-626

601-345-626

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ''RENMARK'' S.C.

Renata Kownacka, Marek Dąbrowski

06 - 100 Pułtusk, ul. Ogrodowa 48

tel: 661-400-400

23 692-59-20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ZmianaUstawy

oznakowanie-zwierzat

 


Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 21.01.2011r. Wójt Gminy Gzy informuje wszystkich rolników o niezwłocznym zgłoszeniu się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w celu złożenia oświadczenia podmiotu działającego na rynku pasz o spełnieniu wymogów rozporządzenia NR 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Od 2011 roku w zakres kontroli wzajemnej zgodności Cross Compliance wchodzą pasze. Wszystkie gospodarstwa, które nie dokonały w/w zgłoszenia i nie są zapisane do rejestru przedsiębiorstw paszowych muszą się liczyć z konsekwencjami.

Oświadczenie dostępne w Urzędzie Gminy Gzy lub na stronie internetowej.

Oświadczenie do pobrania

 


 

OGŁOSZENIE

Zakład Usługo Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), uprzejmie informuje, że z uwagi na zmianę stawek podatku od towarów i usług (VAT) z dniem 1 stycznia 2011 roku, na terenie gmin na których prowadzimy działalność obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat wskazane w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uwzględniające przedmiotową zmianę podatku VAT ze stawki 7% VAT nastawkę 8% VAT do dnia dotychczas uchwalonej Uchwałami Rad Gmin taryf. Publikacja taryf obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku nastąpi poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w Urzędach Gmin.

 

 

 

 

DYREKTOR

mgr inż. Jan Stępka

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Do mieszkańców Gminy Gzy

 

Urząd Gminy informuje, że w terminie do 18 lutego 2011 roku można zgłaszać potrzebę zainstalowania platformy pod bocianie gniazda. W zgłoszeniu należy podać ilość potrzebnych platform, numer działki i obręb na której znajduje się bocianie gniazdo oraz dane właściciela działki.

Zgłoszenia przyjmuje p. Ewa Witkowska w pokoju nr 4,

telefon 23 691 31 22 lub 67

e.witkowska@gminagzy.pl

 

 

 

 

 

Do mieszkańców Gminy Gzy

 

Urząd Gminy Gzy informuje, że na terenie Gminy Gzy opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, powstających w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej oraz usługowo-produkcyjnych
i handlowych zajmuje się:

 

· Przedsiębiorstwo Usługowe"RENMARK’’ s.c.

Renata Kownacka, Marek Dąbrowski,
06-100 Pułtusk, ul. Ogrodowa 48
tel. kom. 0 661 400 400, 0 607 365 441, 0 605 309 447,

tel. fax.23 692 59 20, www.renmark.net, e-mail: renmark@wp.pl

 

 

Natomiast na odbiór i wywóz nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości
zezwolenia posiadają:

· Błysk-bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. 29 717 35 34, fax. 29 717 22 34, e-mail: biuro@blysk-bis.pl

· Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk
tel.
23 692 52 51, 23 692 52 52, fax. 23 692 27 22,

www.ppuk.com.pl, e-mail: kontakt@ppuk.pl

· MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

tel. 29 769 18 00,

www.mpk.net.pl, e-mail: biuro@mpk.net.pl

Na terenie Gminy Gzy nieodpłatnym odbiorem i utylizacją padłych zwierząt zajmuje się:

· Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z o.o.,
Florianów 24, 99-311 Bedlno

tel.: 24 282 16 53, 56 683 25 62, kom.: 662 041 241,

www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl

 

 

 

 


 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone
przez zwierzęta łowne.

 

Uprzejmie informuję, że odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy zbiory płodów rolnych zakończono w terminach określonych
w załączniku do Uchwały Nr 142/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995r.Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005r.,
Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały – odszkodowanie nie przysługuje.

 

 


Uprzejmie informuję, że w okresie 1 czerwca do 30 września każdego roku wykonywane są przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa prace terenowe związane z programem monitoringu lasów w Polsce. Prace realizowane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8x8 km. W związku z powyższym proszę właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom lub osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonanie obserwacji.
Punkt zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektronicznego i elektycznegoZbórkę prowadzi: EKOTECHNIKASzyszki Włościańskie 39, 06-126 GzyTel. 023 691 52 70Odbiór i utilizacja martwych zwierząt hetman

 

 

adm.
licznik odwiedzin : 0168561
Gmina Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: 023 691 31 22 , fax: 023 691 31 67, email: uggzy@wp.pl, http://www.gminagzy.pl
NIP: 568-15-45-506
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI