Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Monitorpolski
Ceidg
Wirtualny Obszar Turystyczny
WKU Wyszków
OSP-Gzy
ARMiR
krus
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Porady Prawne
Zielone Mosty Narwii
Pytanie do wójta
Mapa dojazdu

Gmina Gzy

 
 

Dodatkowo:
  • Wesołe miasteczko
  • Stoiska informacyjno-promocyjne firm
  • Stoiska handlowe
  • Grill i grochówka
  • Inne atrakcje

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Gmina Gzy

Gmina Gzy
położona jest w odległości 70 km na północ od Warszawy w północnej części powiatu pułtuskiego. Zajmuje ona obszar 10444ha i rozciąga się z północy na południe na długości 13km, z zachodu na wschód na około 15km. Gzy sąsiadują z gminami: Karniewo, Winnica, Świercze, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, oraz miastem i gminą Pułtusk.

Gmina posiada korzystne powiązania komunikacyjne systemem dróg wojewódzkich nr 618 Gołymin-Pułtusk i nr 620 Nowe Miasto-Przewodowo Parcele oraz systemem dróg gminnych i powiatowych. Teren gminy zamieszkuje około 4 tys. mieszkańców. Sieć osadniczą tworzy 36 jednostek osadniczych, które należą do 35 sołectw. Przeciętnie na jedną wieś przypada 116 osób, a na sołectwo 120 osób. Gmina Gzy zajmuje się głównie produkcją rolną, użytki stanowią 89% jej powierzchni, w tym około 81,4% to gleby dobre i bardzo dobre. Gmina należy do obszarów o niskiej lesistości, której wskaźnik wynosi 9%. Naturalne formy przyrodnicze w większości zostały przekształcone w pola uprawne.

Na terenie obecnej gminy Gzy, człowiek pojawił się w mezolicie, około 5000 lat p.n.e. Rozwój zaludnienia spowodował ekspansję osadnictwa i wytworzyła się północno-mazowiecka grupa kultury łużyckiej (około 1000 – 500 lat p.n.e.). Odtąd na tym terenie zaistniała ciągłość osadnicza przerwana tylko Wędrówką Ludów. Przejście plemion germańskich z Pomorza Gdańskiego na południowy wschód, nad Morze Czarne, pociągnęło za sobą masy ludności miejscowej. Ruchy emigracyjne ludności miały miejsce głównie w IV-V w.

Instytucje i zakłady działające na trenie gminy to: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy w Pułtusku oddział Gzy, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Gminny Ośrodek Zdrowia w Przewodowie Poduchownym, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szyszkach.

Z zabytków i miejsc wartościowych kulturowo znajdujących się na terenie gminy warto wymienić: kościół parafialny murowany z 1872-74r. oraz dzwonnicę murowaną z końca XIX w. w Gzach, budynek Urzędu Gminy – z około 1910r., dwór murowany z I połowy XIX w. w Pękowie, kościół parafialny murowany i kaplicę grobową murowaną z I połowy XIX w. w Przewodowie Poduchownym, dwór murowano-drewniany z około 1900r. w Skaszewie Włościańskim, kościół parafialny murowany z 1897r. i bramę przykościelną murowaną z około 1900r. w miejscowości Szyszki Włościańskie.

Lata 1995-96 były okresem przełomowym w funkcjonowaniu oświaty, ponieważ szkoły podstawowe przekazane zostały pod zwierzchnictwo samorządów gmin. W 1998 roku rozpoczęto realizację reformy edukacyjnej, polegającej na utworzeniu szkół podstawowych kl. I-VI oraz trzyletniego gimnazjum. Zgodnie z jej założeniami, 1 września 1999r. utworzono Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Gzach, które wraz z Publiczną Szkołą Podstawową mieści się w jednym budynku. Na terenie gminy Gzy znajdują się jeszcze dwie szkoły podstawowe: w Skaszewie Włościańskim i w Przewodowie Poduchownym. Głównym animatorem działań z zakresu kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach, która istnieje od 1948r.

Na terenie Gminy Gzy działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – we wsiach Pękowo, Gzy, Szyszki Włościańskie, Przewodowo-Majorat, Porzowo i Ostaszewo Wielkie. W 1997r. jednostka OSP Gzy włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczą dwa ośrodki zdrowia zlokalizowane w Przewodowie Poduchownym i w Szyszkach Włościańskich, zaś usługi w zakresie pomocy dla ludności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach. Na terenie gminy funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach.

Na obszarze gminy znajdują się dwa ujęcia wód powierzchniowych w Gzach-Wisnowie i w Szyszkach Włościańskich.

Ze względu na znaczną odległość gminy od ośrodków przemysłowych, a co za tym idzie-nieskażone środowisko teren gminy Gzy jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku i inwestycji rekreacyjnych. Na terenie gminy w miejscowości Nowe Skaszewo prowadzone jest gospodatstwo agroturystyczne "Chata za wsią".

Dokładna mapa gminy Gzy (UWAGA PLIK ok. 2,5MB).

Wójtem Gminy Gzy jest inż. Barbara Polańska

Siedziba Urzędu Gminy Gzy:

06-126 Gzy, tel./fax 23 691 31 67, 23 691 31 22

Numery telefonów do referatów Urzędu Gminy Gzy i jednostek orgnizacyjnych:

Referat Planowania Budżetu i Finansów - 23 691-33-91

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach - 23 691-31-91

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach - 23 691-31-12

 

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach  23 691-34-56

e-mail: gzygim@wp.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - 23 691-30-81

e-mail: spprzewodowo@gmiangzy.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim - 23 691-52-76

e-mail: spskaszewo@gminagzy.pl

 

 

 

adm.
licznik odwiedzin : 0116512
Gmina Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: 023 691 31 22 , fax: 023 691 31 67, email: uggzy@wp.pl, http://www.gminagzy.pl
NIP: 568-15-45-506
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI