Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Monitorpolski
Ceidg
Wirtualny Obszar Turystyczny
WKU Wyszków
OSP-Gzy
ARMiR
krus
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Porady Prawne
Zielone Mosty Narwii
Pytanie do wójta
Mapa dojazdu

Gmina Gzy

 
 
 
Gmina Gzy
Gmina Gzy
położona jest w odległości 70 km na północ od Warszawy w północnej części powiatu pułtuskiego. Zajmuje ona obszar 10444ha i rozciąga się z północy na południe na długości 13km, z zachodu na wschód na około 15km. Gzy sąsiadują z gminami: Karniewo, Winnica, Świercze, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, oraz miastem i gminą Pułtusk.

Gmina posiada korzystne powiązania komunikacyjne systemem dróg wojewódzkich nr 618 Gołymin-Pułtusk i nr 620 Nowe Miasto-Przewodowo Parcele oraz systemem dróg gminnych i powiatowych. Teren gminy zamieszkuje około 4 tys. mieszkańców. Sieć osadniczą tworzy 36 jednostek osadniczych, które należą do 35 sołectw. Przeciętnie na jedną wieś przypada 116 osób, a na sołectwo 120 osób. Gmina Gzy zajmuje się głównie produkcją rolną, użytki stanowią 89% jej powierzchni, w tym około 81,4% to gleby dobre i bardzo dobre. Gmina należy do obszarów o niskiej lesistości, której wskaźnik wynosi 9%. Naturalne formy przyrodnicze w większości zostały przekształcone w pola uprawne.

Na terenie obecnej gminy Gzy, człowiek pojawił się w mezolicie, około 5000 lat p.n.e. Rozwój zaludnienia spowodował ekspansję osadnictwa i wytworzyła się północno-mazowiecka grupa kultury łużyckiej (około 1000 – 500 lat p.n.e.). Odtąd na tym terenie zaistniała ciągłość osadnicza przerwana tylko Wędrówką Ludów. Przejście plemion germańskich z Pomorza Gdańskiego na południowy wschód, nad Morze Czarne, pociągnęło za sobą masy ludności miejscowej. Ruchy emigracyjne ludności miały miejsce głównie w IV-V w.

Instytucje i zakłady działające na trenie gminy to: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy w Pułtusku oddział Gzy, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Gminny Ośrodek Zdrowia w Przewodowie Poduchownym, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szyszkach.

Z zabytków i miejsc wartościowych kulturowo znajdujących się na terenie gminy warto wymienić: kościół parafialny murowany z 1872-74r. oraz dzwonnicę murowaną z końca XIX w. w Gzach, budynek Urzędu Gminy – z około 1910r., dwór murowany z I połowy XIX w. w Pękowie, kościół parafialny murowany i kaplicę grobową murowaną z I połowy XIX w. w Przewodowie Poduchownym, dwór murowano-drewniany z około 1900r. w Skaszewie Włościańskim, kościół parafialny murowany z 1897r. i bramę przykościelną murowaną z około 1900r. w miejscowości Szyszki Włościańskie.

Lata 1995-96 były okresem przełomowym w funkcjonowaniu oświaty, ponieważ szkoły podstawowe przekazane zostały pod zwierzchnictwo samorządów gmin. W 1998 roku rozpoczęto realizację reformy edukacyjnej, polegającej na utworzeniu szkół podstawowych kl. I-VI oraz trzyletniego gimnazjum. Zgodnie z jej założeniami, 1 września 1999r. utworzono Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Gzach, które wraz z Publiczną Szkołą Podstawową mieści się w jednym budynku. Na terenie gminy Gzy znajdują się jeszcze dwie szkoły podstawowe: w Skaszewie Włościańskim i w Przewodowie Poduchownym. Głównym animatorem działań z zakresu kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach, która istnieje od 1948r.

Na terenie Gminy Gzy działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – we wsiach Pękowo, Gzy, Szyszki Włościańskie, Przewodowo-Majorat, Porzowo i Ostaszewo Wielkie. W 1997r. jednostka OSP Gzy włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczą dwa ośrodki zdrowia zlokalizowane w Przewodowie Poduchownym i w Szyszkach Włościańskich, zaś usługi w zakresie pomocy dla ludności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach. Na terenie gminy funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach.

Na obszarze gminy znajdują się dwa ujęcia wód powierzchniowych w Gzach-Wisnowie i w Szyszkach Włościańskich.

Ze względu na znaczną odległość gminy od ośrodków przemysłowych, a co za tym idzie-nieskażone środowisko teren gminy Gzy jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku i inwestycji rekreacyjnych. Na terenie gminy w miejscowości Nowe Skaszewo prowadzone jest gospodatstwo agroturystyczne "Chata za wsią".

Dokładna mapa gminy Gzy (UWAGA PLIK ok. 2,5MB).

Wójtem Gminy Gzy jest inż. Barbara Polańska

Siedziba Urzędu Gminy Gzy:

06-126 Gzy, tel./fax 23 691 31 67, 23 691 31 22

Numery telefonów do referatów Urzędu Gminy Gzy i jednostek orgnizacyjnych:

Referat Planowania Budżetu i Finansów - 23 691-33-91

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach - 23 691-31-91

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach - 23 691-31-12

 

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach  23 691-34-56

e-mail: gzygim@wp.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - 23 691-30-81

e-mail: spprzewodowo@gmiangzy.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim - 23 691-52-76

e-mail: spskaszewo@gminagzy.pl

 

 

 

adm.
licznik odwiedzin : 0168561
Gmina Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: 023 691 31 22 , fax: 023 691 31 67, email: uggzy@wp.pl, http://www.gminagzy.pl
NIP: 568-15-45-506
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI